INTERIA.PL

reklama.interia.pl

 
REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH:

 1. DEFINICJE

  1. INTERIA.PL - oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o. ) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 416593, NIP 5272644300
  2. Portal, Portal INTERIA.PL - oznacza zorganizowaną platformę informatycznoinformacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną i udostępnianą przez INTERIA.PL, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez INTERIA.PL lub jej partnerów oraz innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet.
  3. Użytkownik – oznacza osobę korzystająca z Portalu.
  4. Dział Handlowy INTERIA.PL - oznacza wydzieloną w ramach struktury INTERIA.PL jednostkę organizacyjną uprawnioną do przyjmowania Zleceń Reklamowych.
  5. Reklama - oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę.
  6. Emisja – oznacza w zależności od wybranej opcji rozliczeniowej:
   1. wyświetlenie Formy Reklamowej na Portalu lub w jego części w liczbie razy określonej w Zleceniu Reklamowym,
   2. utrzymywanie w określonej części Portalu Formy Reklamowej i zapewnienie jej dostępności w czasie określonym w Zleceniu Reklamowym,
   3. działanie mające na celu wywołanie działań Użytkownika o określonej w Zleceniu Reklamowym liczbie i charakterze (wykonanie kliknięcia lub akcji).
  7. Usługi Reklamowe INTERIA.PL – oznacza Reklamę świadczoną przez INTERIA.PL na stronach Portalu zgodnie z Regulaminem.
  8. Umowa - oznacza umowę na Usługi Reklamowe INTERIA.PL.
  9. Zlecenie Reklamowe - oznacza dokument w formie pisemnej, określający warunki Umowy, stanowiący ofertę (art. 66 k.c.), chyba, że z jego treści lub postanowień Regulaminu wynika, że w określonym przypadku Zlecenie Reklamowe stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji (art. 72 k.c.).
  10. Zleceniodawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która składa w INTERIA.PL Zlecenie Reklamowe.
  11. Modyfikacja Zlecenia Reklamowego - oznacza zmianę ustalonych czasów lub miejsc emisji Form Reklamowych, nie powodującą zmniejszenia wartości Zlecenia Reklamowego, ani zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji.
  12. Zmiana Zlecenia Reklamowego - oznacza zmiany inne niż Modyfikacja Zlecenia Reklamowego.
  13. Forma Reklamy - oznacza określoną pod względem technicznym formę prezentacji Reklamy w Portalu.
  14. Regulamin - oznacza niniejszy dokument wraz załącznikami.
  15. Cennik – oznacza dokument zawierający wykaz cen aktualny na dzień zawarcia Umowy zamieszczony na stronie www.reklama.interia.pl.
  16. Specyfikacja Techniczna Reklam - oznacza dokument określający aktualne na dzień zawarcia Umowy techniczne warunki Emisji zamieszczony na stronie www.reklama.interia.pl.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść lub formę Form Reklamowych.
  2. Podpisując Zlecenie Reklamowe Zleceniodawca oświadcza, że ma prawo posługiwać się użytymi w Formach Reklamowych informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami podlegającymi ochronie prawnej oraz, że Formy Reklamowe nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.
  3. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują wobec INTERIA.PL za regulowanie należności, wynikających z przyjętych Zleceń Reklamowych.
  4. Obowiązek naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych INTERIA.PL w związku z treścią lub formą Form Reklamowych (wraz z kosztami procesowymi oraz innymi uzasadnionymi kosztami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) spoczywa na Zleceniodawcy.
  5. INTERIA.PL samodzielnie decyduje o zawartości Portalu i ogólnym stylu prezentowanych Form Reklamowych.
  6. Reklamy na stronach Portalu INTERIA.PL powinny się wyraźnie odróżniać od pozostałych elementów graficznych stron Portalu i związanych bezpośrednio z jego układem graficznym. Reklamy nie mogą naśladować, ani w żaden sposób symulować elementów Portalu.
  7. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania emitowanych Reklam słowami: "reklama", "sponsor serwisu", "promocja", itp., o ile Dział Handlowy INTERIA.PL uzna to za uzasadnione.
  8. INTERIA.PL może w każdym czasie bez prawa do odszkodowania:
   1. odmówić Emisji lub wstrzymać Emisję, albo
   2. żądać dokonania zmiany Form Reklamowych, jeżeli treść lub forma Form Reklamowych są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, polityką Reklam INTERIA.PL albo osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Form Reklamowych, albo
   3. odmówić Emisji lub wstrzymać Emisję, jeżeli INTERIA.PL nie otrzymała lub otrzymała z opóźnieniem płatności za wcześniejsze Emisje.
  9. Parametry techniczne Usług Reklamowych INTERIA.PL określa Specyfikacja Techniczna Reklam.
  10. Specyfikacja Techniczna Reklam stanowi integralną część Regulaminu.
  11. Cennik stanowi integralną część Regulaminu.
  12. Dział Handlowy INTERIA.PL przyjmuje Zlecenia Reklamowe pod warunkiem, że:
   1. zostały prawidłowo wypełnione,
   2. zawierają podpis osoby upoważnionej do reprezentacji i pieczęć Zleceniodawcy,
   3. w przypadku, gdy Zleceniodawca jest podmiotem gospodarczym, działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zawierają imię i nazwisko właściciela lub wspólników Zleceniodawcy.
  13. Doręczenia oświadczeń INTERIA.PL i Zleceniodawcy uważa się za dokonane pod warunkiem zachowania formy pisemnej, jeżeli nastąpiły w jeden z następujących sposobów:
   1. przez złożenie pisma w siedzibie drugiej Strony w dacie potwierdzenia jego przyjęcia,
   2. przez wysłanie listem poleconym,
   3. przez wysłanie telefaksu w dacie potwierdzenia jego dotarcia do adresata.
  14. W przypadku kolizji terminów Emisji INTERIA.PL zastrzega, że, pierwszeństwo przysługuje Zleceniom Reklamowym opłacanym zaliczkowo gotówką lub przelewem. W następnej kolejności będą emitowane:
   1. Zlecenia Reklamowe rozliczane w formie barteru lub kompensaty,
   2. Zlecenia Reklamowe jako świadczenia zastępcze z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów, których stroną jest lub była INTERIA.PL.
  15. INTERIA.PL oświadcza, że nie przyjmuje Zleceń Reklamowych (brak przyjęcia oferty w trybie rozdziału III Regulaminu) na Emisję:
   1. kampanii jednodniowych na Stronie Głównej Serwisu INTERIA.PL, lub
   2. pakietów zasięgowych, lub
   3. formatów typu Comet Cursor, Expand Corner, Multiscreening, Scroll Footer, XHTML, Gigabox, Wide Billboard, Triple Billboard, Double Wide Billboard,
   4. linków sponsorowanych w Google.interia.pl, lub
   5. serwisów specjalnych, lub
   6. kampanii sponsoringowych serwisów z wykorzystaniem nośników innych niż: belka górna, belka dolna, watermark, navibox,
   7. konkursów, lub
   8. kampanii AdSearch, lub
   9. kampanii z wykorzystaniem Predykcyjnego Targetowania Behawioralnego, jeżeli Zlecenie Reklamowe będzie rozliczane w trybie wzajemnej wymiany świadczeń (barter).
 3. ZAWARCIE UMOWY

  1. Do chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez INTERIA.PL, Zlecenie Reklamowe stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.
  2. Zlecenie Reklamowe musi zostać doręczone do siedziby INTERIA.PL najpóźniej na 3 dni robocze przed datą pierwszej Emisji.
  3. Złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty przez INTERIA.PL poprzez doręczenie Zleceniodawcy podpisanego Zlecenia Reklamowego, jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
  4. Zlecenie Reklamowe, które zostanie doręczone później niż 3 na dni robocze przed datą pierwszej Emisji stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji w rozumieniu przepisu art. 72 k.c., zapisy ust. 3 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
  5. Przeniesienie przez Zleceniodawcę uprawnień wynikających z Umowy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zgody INTERIA.PL udzielonej w formie pisemnej.
 4. MODYFIKOWANIE I ANULOWANIE ZLECENIA

  1. INTERIA.PL gwarantuje Zleceniodawcy prawo do:
   1. Anulowania Zlecenia Reklamowego,
   2. Modyfikacji Zlecenia Reklamowego na warunkach określonych w Regulaminie.
  2. Zmiany Zlecenia Reklamowego wykraczające poza Modyfikację Zlecenia Reklamowego są równoznaczne z Anulowaniem Zlecenia Reklamowego.
  3. Oświadczenie modyfikujące Zlecenie Reklamowe powinno zostać dostarczone do INTERIA.PL nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia Emisji i stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c. INTERIA.PL zastrzega, że przyjmie taką ofertę w miarę istniejących możliwości.
  4. W przypadku braku możliwości realizacji zmodyfikowanego Zlecenia Reklamowego, Zleceniodawca może według własnego wyboru zrezygnować z Modyfikacji Zlecenia Reklamowego lub odstąpić od Umowy za zapłatą przez Zleceniodawcę kary umownej, zgodnie z zasadami Anulowania Zlecenia.
  5. Warunkiem skutecznego Anulowania Zlecenia Reklamowego jest doręczenie w formie pisemnej oświadczenia o anulowaniu Zlecenia Reklamowego.
  6. Za Anulowanie Zlecenia Reklamowego uważa się również:
   1. niedostarczenie kreacji Form Reklamowych co najmniej na 3 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji lub,
   2. dostarczenie kreacji Form Reklamowych niezgodnych z warunkami technicznymi określonymi w Specyfikacji Technicznej Reklam, później niż na 3 dni ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji,
   W przypadkach określonych w lit. a) i b) na Zleceniodawcy spoczywa obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.
  7. Zlecenie Reklamowe może być anulowane w całości:
   1. nie później niż na 14 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji bez skutków w postaci powstania zobowiązania do zapłaty kary umownej na rzecz INTERIA.PL.
   2. później niż na 14 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji, z zastrzeżeniem prawa INTERIA.PL do naliczenia kary umownej w wysokości:
    w okresie między 13 a 7 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji 30% wartości brutto Zlecenia Reklamowego,
    w okresie między 6 a 3 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji 50% wartości brutto Zlecenia Reklamowego,
    poniżej 3 dni roboczych przed ustalonym terminem Emisji 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.
  8. W przypadku częściowego anulowania Zlecenia Reklamowego dokonanego przed pierwszą Emisją, zasady ust. 7 pkt b), stosuje się odpowiednio w stosunku do anulowanej części Zlecenia Reklamowego.
  9. W przypadkach uzasadnionym interesem Stron Umowy INTERIA.PL dopuszcza korektę Zlecenia Reklamowego.
 5. WARUNKI EMISJI

  1. Formy Reklamowe zgodne ze Specyfikacją Techniczną Reklam winny być dostarczone na adres INTERIA.PL najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem pierwszej Emisji. W przypadku dostarczenia Form Reklamowych w terminie późniejszym lub niezgodnych ze Specyfikacją Techniczną Reklam INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do anulowania Zlecenia Reklamowego lub wprowadzenia zmian w planie Emisji.
  2. Przesłane Formy Reklamowe powinny być dokładnie opisane (nazwa Zleceniodawcy, przedmiot kampanii, numer Zlecenia).
  3. W trakcie realizacji Zlecenia Reklamowego oraz przez 30 dni po jej zakończeniu INTERIA.PL na żądanie Zleceniodawcy udostępni stronę WWW ze statystykami Emisji.
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. W przypadku, gdy z winy INTERIA.PL nie nastąpi Emisja lub wystąpią wady Emisji, INTERIA.PL zobowiązuje się do powtórnej Emisji w ustalonym ze Zleceniodawcą terminie lub dokonać nowych ustaleń ze Zleceniodawcą.
  2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu ewentualnych wad Emisji, jeżeli nie zawiadomi INTERIA.PL o wadzie (nie zgłosi reklamacji) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT za realizację Zlecenia Reklamowego lub opóźnia się z zapłatą za poprzednio zrealizowane Zlecenia Reklamowe.
  3. W przypadku wystawienia faktury VAT przed Emisją, termin powyższy liczony jest od daty dokonania ostatniej Emisji.
  4. INTERIA.PL udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
  5. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z innych Zleceń Reklamowych.
 7. CENNIK, PŁATNOŚCI, FAKTUROWANIE

  1. Cennik nie zawiera podatku VAT.
  2. Wszystkie koszty związane z obowiązującymi w Polsce podatkami pokrywa Zleceniodawca.
  3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do modyfikowania Cennika bez obowiązku powiadamiania Zleceniodawców, chyba że odrębna umowa zawarta z Zleceniodawcą lub jego przedstawicielem określi termin powiadamiania o takiej zmianie.
  4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny świadczonych Usług reklamowych w przypadku realizacji specyficznych Zleceń Reklamowych.
  5. Cenę ustala się według Cennika obowiązującego w dniu wystawienia Zlecenia Reklamowego, o ile treść Zlecenia Reklamowego nie stanowi inaczej.
  6. Faktury są wystawiane przez INTERIA.PL zgodnie z obowiązującym prawem w terminie:
   1. do 7 dni od dnia zakończenia kampanii przewidzianego w Zleceniu Reklamowym,
   2. do 7 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w wysokości wartości Zlecenia Reklamowego wyemitowanego, w przypadku nie wyemitowania całości Zlecenia Reklamowego, pozostała część będzie rozliczna na zasadach ogólnych.
  7. W przypadku braku płatności za faktury, INTERIA.PL będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.
  8. W przypadku opóźnienia płatności, INTERIA.PL zastrzega sobie prawo wstrzymania Emisji oraz prawo do odstąpienia od Zlecenia Reklamowego w całości lub w części, za zapłatą przez Zleceniodawcę kary umownej, zgodnie z zasadami Anulowania Zlecenia.
 8. SIŁA WYŻSZA

  1. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umów (Zleceń reklamowych), jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci INTERNET lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
  2. W przypadku zaistnienia zdarzenia tego rodzaju INTERIA.PL zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne terminy Emisji.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2011 roku
  3. Regulamin, Umowy lub oświadczenia stron z nimi związane podlegają prawu polskiemu.
  4. Podpisując Zlecenie Reklamowe Zleceniodawca oświadcza, że wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu, zawartych Umów lub oświadczeń stron z nimi związanych rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby INTERIA.PL.
  5. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.
  6. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Zleceniodawcę w trakcie trwania Umowy zawartej przed datą zmiany Regulaminu, Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a INTERIA.PL wygasa, chyba że Emisja została rozpoczęta przed zmianą Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Emisja będzie prowadzona do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.

 

 
 
Copyright © 1999-2017 INTERIA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies.