INTERIA.PL

reklama.interia.pl

 

Grazia


In­ter­ne­to­we wy­da­nie ma­ga­zy­nu Gra­zia. Ser­wis przy­go­to­wy­wa­ny jest we współ­pra­cy z pol­ską re­dak­cją cza­so­pi­sma oraz ze­spo­łem współ­pra­cu­ją­cym z wy­da­nia­mi on­li­ne Gra­zii z ca­łe­go świa­ta. Użyt­kow­ni­cy mo­gą prze­czy­tać tu wy­wia­dy z roz­mów­ca­mi Gra­zii, fe­lie­to­ny Pau­li­ny Mły­nar­skiej, Ka­ro­li­ny Kor­win-Pio­trow­skiej i Mi­cha­ła Za­czyń­skie­go, po­znać no­wo­ści mo­do­we i uro­do­we po­le­ca­ne przez tren­set­te­rów te­go wy­zna­cza­ją­ce­go tren­dy ma­ga­zy­nu. Cie­ka­wy­mi ru­bry­ka­mi są Fa­shion Ju­ry i Łow­ca Sty­lu, w któ­rym sty­li­ści Gra­zii oce­nia­ją kre­acje gwiazd i ce­le­bry­tów, ale rów­nież chwa­lą ory­gi­nal­ne sty­li­za­cje swo­ich czy­tel­ni­czek.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat statystyk tego serwisu prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem
Odwiedz


Dostępne produkty Cena za 1000 emisji
 
 
Copyright © 1999-2017 INTERIA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies.