Serwis Deccoria z nowymi funkcjonalnościami

Nale­żący do Inte­rii ser­wis wnę­trzar­ski Dec­co­ria.pl prze­szedł meta­mor­fozę – odświe­żo­nej sza­cie gra­ficz­nej towa­rzy­szą nowe, przy­ja­zne użyt­kow­ni­kowi funk­cjo­nal­no­ści, w tym moż­li­wość per­so­na­li­za­cji pro­fili i zakła­da­nia kont fir­mo­wych.

Dec­co­ria odwie­dzana jest przez miło­śni­ków pięk­nych wnętrz i ogro­dów oraz tych, któ­rzy są wła­śnie na eta­pie urzą­dza­nia swo­ich czte­rech kątów. Inte­ria uru­cho­miła nową wer­sję ser­wisu, inspi­ro­waną uwa­gami i pro­po­zy­cjami użyt­kow­ni­ków.

Zmiany dedykowane reklamodawcom:

 • Dodawanie aranżacji ze zdjęciami  ZOBACZ WIĘCEJ ›
 • Pinezki na zdjęciach ZOBACZ WIĘCEJ ›
 • Pinezki na zdjęciach w artykule przekierowujące do strony Klienta  ZOBACZ WIĘCEJ ›
 • Dodawanie playlisty z Youtube  ZOBACZ WIĘCEJ ›
 • Konto firmowe z miejscem na dedykowaną grafikę
 • Filmy widoczne na Stronie Głównej serwisu
 • Cykliczna obecność profilu i aranżacji Klienta na Stronie Głównej serwisu
 • Promocja aranżacji w głównym rotatorze „Polecane aranżacje”
 • Obecność w rankingach
 • Informacja o konkursach w newsletterze (około 60 tys. subskrybentów)
 • Ustawianie reklam na wybranych kategoriach tematycznych aranżacji np. łazienki, salon, pokój dziecka
 • Obecność Eksperta na forum
 • Dedykowana kategoria artykułów  ZOBACZ WIĘCEJ ›

Zmiany dla użytkowników:

 • Per­so­na­li­za­cja pro­fili – m.in. moż­li­wość doda­wa­nia zdjęć w tle pro­filu i dużych awa­ta­rów, opi­sów z hash­ta­gami, a także lin­ków do mediów spo­łecz­no­ścio­wych i blo­gów.
 • Moż­li­wość two­rze­nia kont fir­mo­wych – to ukłon w stronę branży wnę­trzar­skiej. Pro­du­cenci i dys­try­bu­to­rzy towa­rów, które mogą zain­te­re­so­wać użyt­kow­ni­ków ser­wisu zyskali moż­li­wość bez­po­śred­niego kon­taktu ze swo­imi poten­cjal­nymi klien­tami.
 • Dwa tryby prze­glą­da­nia zdjęć: kla­syczny (nawią­zu­jący do poprzed­niej wer­sji ser­wisu) oraz pokaz slaj­dów (umoż­li­wia­jący szyb­kie prze­glą­da­nie zdjęć w dużych roz­mia­rach).
 • Wykry­wa­nie kolo­rów na zdję­ciach — pod każ­dym zdję­ciem w ser­wi­sie użyt­kow­nik znaj­dzie paletę barw, wyge­ne­ro­waną na pod­sta­wie doda­nego zdję­cia. Poja­wiła się rów­nież moż­li­wość zawę­ża­nia wyni­ków wyszu­ki­wa­nia po kolo­rach na zdję­ciu.
 • Inspi­ra­cje – fol­dery, w któ­rych można zapi­sy­wać ulu­bione zdję­cia, bez koniecz­no­ści pobie­ra­nia ich na dysk kom­pu­tera.
 • Polu­bie­nia (dla zdjęć, które szcze­gól­nie przy­padną użyt­kow­ni­kowi do gustu) i pinezki (wyróż­nia­nie god­nych wyeks­po­no­wa­nia szcze­gó­łów na wła­snych zdję­ciach).

Inne nowo­ści to m.in. tryb respon­sywny, reje­stra­cja z Face­bo­oka, moż­li­wość zamiesz­cza­nia w ser­wi­sie fil­mów z ser­wisu YouTube i posze­rze­nie moż­li­wo­ści edy­to­wa­nia zdjęć.

„W pięk­nym wnę­trzu lepiej się pra­cuje i odpo­czywa, każdy to wie. Ale nie każdy wie, jak zna­leźć opty­malne roz­wią­za­nie dla swo­jej kuchni, gabi­netu czy sypialni. Po to wła­śnie powstała Dec­co­ria, która inspi­ruje i spra­wia, że naj­lep­sze prak­tyki znaj­dują naśla­dow­ców, a fachowcy udzie­lają cen­nych rad mniej doświad­czo­nym użyt­kow­ni­kom. Obecna ewo­lu­cja ser­wisu to dowód na to, że my rów­nież słu­chamy dobrych rad i wyszli­śmy naprze­ciw ocze­ki­wa­niom spo­łecz­no­ści Dec­co­ria.pl. Dzięki wpro­wa­dzo­nym zmia­nom ser­wis jest bar­dziej este­tyczny i funk­cjo­nalny” – mówi Andrzej Potocki, dyrek­tor pionu ser­wisów tema­tycz­nych i spo­łecz­no­ści w Inte­rii.

Według Bada­nia Gemiu­s/PBI w maju br. strony i apli­ka­cje Grupy Inte­ria.pl zano­to­wały 19 mln real­nych użyt­kow­ni­ków i 1,5 mld odsłon, a sam por­tal Inte­ria – 13,7 mln użyt­kow­ni­ków i 929,8 mln odsłon.

Zespół Biura Reklamy Interii
reklama@firma.interia.pl

Write a Comment